dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bản đánh giá xếp lọa của giáo viên mien phi,tai lieu Bản đánh giá xếp lọa của giáo viên mien phi,bai giang Bản đánh giá xếp lọa của giáo viên mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/14/2015 3:33:47 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG KHÊ
Trường Tiểu học Hương Xuân

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014-2015

Họ và tên: …………………………………………………………
Nhiệm vụ được phân công: ………………………………….……
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hương Xuân
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Nhận thức tư tưởng chính trị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ, công lao động:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng của GV, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp HS và nhân dân:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
đ) Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết quả công tác được giao:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng đơn vị, từng thời gian và công tác thể:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Khả năng phát triển: (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lục quản lý và hoạt động xã hội…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tóm tắt ưu khuyết điểmchính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhược điểm: ………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tự đánh giá xếp loại:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng 5 năm 2015
Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của
Thủ trưởng đơn vị
Người tự nhận xét, đánh giá